Rekrutacja 2022/2023

Rodzice kandydatów biorących udział w rekrutacji elektronicznej proszeni są o dostarczenie dokumentacji w formie papierowej.

Klasa IV sportowa: 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej:

 • Piłka nożna – 08 marca 2022 r. godz. 16.00 – hala sportowa SP nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66
 • Lekkoatletyka – 12 marca 2022 r. godz. 10.00 – hala SP nr 11, ul. Szpitalna 66Zmiany w naborze do klas I i IV sportowej!!!

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mogą złożyć 
deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 22 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do  01 marca 2022 r. do godz. 15.00.

(procedura odbywa się poprzez złożenie deklaracji w wersji papierowej )

NABÓR ELEKTRONICZNY:

W naborze elektronicznym na rok szkolny 2022/2023 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Godziny pracy oddziałów przedszkolnych w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 – od godziny 6:30 do godziny16:00.Deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym  powinien być rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny zgodny z potrzebami. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
TERMINY: Składanie wniosków o przyjęcie – od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie przez komisję rekrutacyjną – od 16 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  –  22 marca 2022 r. godz. 8:00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie – od 22 marca 2022 r. od godz. 9:00   do 25 marca 2022 r. do godz. 14:00.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – 25 marca 2022 r. godz. 15:00 Podstawą zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.
„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023” można: wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl,. 
Wraz z „Wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023” przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.(wszystkie oświadczenia) Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli w formie pisemnej na rok szkolny 2022/2023 w terminie wynikającym z harmonogramu (od 22.03.22 r. do 25.03.22 r.).
Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

Do pobrania:

REKRUTACJA DO KLAS I, KLAS I SPOZA OBWODU, KLASY IV SPORTOWEJ W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 11  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

​​​​​​​

 • KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH Z OBWODU 

REKRUTACJA w 2022 r. ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/default.aspx

 • KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH ZAMIESZKALI
  POZA OBWODEM

REKRUTACJA w 2022 roku ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/default.aspx

Terminy:

 • Złożenie wniosku /elektroniczne/ o przyjęcie dziecka do klasy I
  od 2 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2022 r. do godz. 15.00.
 • Weryfikacja wniosków i dokumentów o przyjęcie przez komisję rekrutacyjną
  od 16 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i listy kandydatów niezakwalifikowanych – 22 marca 2022 r. godz. 8.00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie – od 22 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 25 marca 2022 r.
  do godz. 14.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – 25 marca 2022 r. godz. 15.00

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY IV –
 ODDZIAŁU SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ TRADYCYJNIE /w wersji papierowej/

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach zaprasza uczniów klas trzecich na testy sprawności fizycznej kwalifikujące do nauki w przyszłym roku szkolnym 2022/2023 do klasy IV sportowej
o profilach: piłka nożna oraz lekkoatletyka.

1. Terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV sportowej
  od 02.03.2022 r. od godz. 8: 00  do 07.03.2022 r. do godz.15.00,

2. Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – od 08 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r.- według harmonogramu:

 • Piłka nożna – 08 marca 2022 r. godz. 16.00 – hala sportowa SP nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66
 • Lekkoatletyka – 12 marca 2022 r. godz. 10.00 – hala SP nr 11.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 15 marca 2022 r. o godz.15:00.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy sportowej – 22 marca 2022 r. godz. 8:00.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy sportowej –  25 marca 2022 r. godz. 15:00.

Druk wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Do pobrania: