Logopeda

Zasady kwalifikowania uczniów n azajęcia logopedyczne:

Ze względu na coraz powszechniejsze zjawisko występowania wad wymowy oraz wieloetapowość terapii, na zajęcia logopedyczne najpierw przyjmowane są dzieci kontynuujące terapię logopedyczną oraz dzieci
o najcięższych wadach wymowy.  Pierwszeństwo w dostępności do zajęć logopedycznych mają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole. Pozostali uczniowie kwalifikowani są w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy.

ZADANIA    LOGOPEDY:

 1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):
 2. czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;
 3. zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;
 4. współpraca z rodzicami w zakresie terapii logopedycznej.
 • Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):
 • prowadzenie przesiewowych badań wymowy;
 • diagnozowanie logopedyczne;
 • współpraca w zakresie opiniowania lub orzecznictwa z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):
 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;
 • wyrównywanie opóźnień mowy;
 • korygowanie wad wymowy;
 • stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej;
 • udzielanie porad i wskazówek, instruktaż logopedyczny;
 • w przypadku trudności nawiązywanie kontaktu z innymi specjalistami.

Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:

 • badania indywidualne,
 • wywiady z rodzicami,
 • konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).

Na czym polega terapia logopedyczna?

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę i komunikację. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Wykorzystywanie zabaw w procesie kształcenia sprawności językowych uatrakcyjnia i uprzyjemnia terapię, a przede wszystkim zwiększa motywację dzieci do ćwiczeń.

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie
w domu zaleconych ćwiczeń.

Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny, ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na procesy nauki czytania i pisania.

Wskazówka dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu,
 • utrwalanie z dzieckiem materiału ćwiczeniowego,
 • codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem,
 • prowadzenie ćwiczeń domowych w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału),
 • chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje
  do wysiłku,
 • tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.          

REGULAMIN   UCZĘSZCZANIA   NA   ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  11  Z  ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI 
IM.  GEN.  BRYG.  PIL.  W.  URBANOWICZA 
W  SUWAŁKACH:

1.W zajęciach uczestniczą dzieci wymagające terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego, posiadające orzeczenie lub opinię ze wskazaniem do terapii logopedycznej.
2. Czas trwania zajęć logopedycznych, to 45 minut zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach (2 – 4 osoby).
3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą
w celu uzyskania informacji: o stanie mowy dziecka, postępach w terapii. Preferowany sposób kontaktu: konsultacje logopedyczne, e-dziennik.
5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do kontaktu z logopedą – przynajmniej 1 raz w semestrze.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
6.1. W miarę możliwości rodzic / opiekun informuje logopedę
o nieobecnościach dziecka na zajęciach logopedycznych.
6.2. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się
do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce do uzyskania pomocy logopedycznej.
7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności

i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału językowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
8. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą.
I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.
9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do konsekwentnego stosowania się
do zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.
10. Rodzic/opiekun jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka go
w związku z trudnościami dziecka.
11. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych  prowadzonych z dzieckiem w szkole po uprzednim podaniu przyczyny.
12. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu na każde zajęcia oraz własnych przyborów szkolnych typu: kredki, klej, nożyczki.
14. Wszystkie wskazówki dotyczące prac domowych i postępów terapii będą przekazywane przez logopedę ustnie lub pisemnie pod koniec każdej sesji.
15. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

 Opracowała:

NEUROLOGOPEDA

mgr Marta Bejnar-Butkiewicz