Regulamin Rady Rodziców

§1.

Postanowienia ogólne

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, zwana dalej „Radą”.

2. Celem działalności Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, w szczególności działań wychowawczych i opiekuńczych.

§2.

Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne zwoływane minimum dwa razy do roku.

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wybrani na zebraniach klasowych (po jednej osobie z każdego oddziału).

3. Kadencja Rady trwa rok.

4. Wybory do Rady przeprowadzane są do 30 września danego roku.

5. Rada na pierwszym spotkaniu:

a) przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady za ubiegły rok, w tym sprawozdanie finansowe,

b) wybiera spośród siebie Zarząd Rady, zwany dalej „Zarządem” i Komisję Rewizyjną, zwaną dalej „Komisją”.

6. Uchwały Rady i jej wewnętrznych organów podejmowane są większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków. Posiedzenia Rady i jej organów są protokołowane.

7. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”, co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym.

8. W posiedzeniach mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły, jego zastępcy lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców.

§3.

Kompetencje i zadania Rady

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu wychowawczo – profilaktycznego”.

2. Opiniowanie „Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły”.

3. Opiniowanie „Projektu planu finansowego szkoły”.

4. Gospodarowanie funduszami Rady.

 5. Wybór od 3 do 7 osobowego Zarządu (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i członek), zwanego dalej „Zarządem” i trzyosobowej Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Komisji i dwóch członków Komisji), zwaną dalej „Komisją”.

6. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady, w tym sprawozdań finansowych.

7. Odwoływanie członków Zarządu lub Komisji z funkcji w wypadku uchylania się od pełnienia swoich obowiązków bądź wypełniania ich w sposób rażąco nieprawidłowy.

8. Uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców zwanego dalej „Regulaminem” i innych aktów prawnych regulujących pracę Rady i jej organów.

9. Wykonywanie innych zadań wynikający z przepisów.

§4.

Kompetencje i zadania Zarządu:

1. Reprezentowanie ogółu rodziców w szkole.

2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły.

3. Współudział w bieżącym programowaniu pracy szkoły.

4. Pobudzanie aktywności i organizowanie współdziałania wszystkich rodziców w celu realizacji zadań szkoły.

5. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i wpłat z innych źródeł.

6. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności jest następujący:

a) Przewodniczący organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę i wykonuje wszystkie zadania Rady nie zastrzeżone do kompetencji innych organów,

b) Wiceprzewodniczący przejmuje zadania i kompetencje Przewodniczącego podczas jego nieobecności,

c) Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń,

d) Zarząd odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę,

e) Przewodniczący Komisji sprawuje pieczę nad poprawnością działania Rady i nad właściwym wydatkowaniem funduszy Rady,

f) Zarząd zgłasza kandydatów do nagrody dyrektora.

§5.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady:

Obsługa finansowa:

1. Źródłem funduszy Rady są:

a) dobrowolne składki rodziców w wysokości corocznie ustalanej przez Radę,

b) inne źródła (np. dotacje, darowizny).

2. Rada podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

3. Fundusze Rady przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady.

4. Do założenia, likwidacji oraz dysponowania funduszami na tym rachunku, uprawniony jest Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący przy kontrasygnacie Dyrektora szkoły lub jego zastępcy  – działający na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Radę.

5. Zasady wydatkowania funduszy Rady:

a) w realizacji wydatków z funduszu Rady należy kierować się zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania,

 b) wszelkie dochody i wydatki z funduszu Rady powinny być ewidencjonowane,

c) wydatki z funduszu Rady realizowane są na podstawie faktur/rachunków i innych dokumentów zatwierdzonych i podpisywanych przez Przewodniczącego i Skarbnika,

d) Przewodniczący corocznie przedkłada sprawozdanie z działalności finansowej Rady,

e) zgodność i celowość wydatków kontroluje Komisja,

f) Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie działalności statutowej szkoły, w szczególności na:

  • poprawę bazy materialnej szkoły,
  • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  • wycieczki szkolne,
  • imprezy szkolne,
  • nagrody,
  • pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą,
  • pokrywanie kosztów administracyjnych funkcjonowania Rady (np. prowizje bankowe, opłaty bankowe),

7) pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o wydatek z funduszu Rady mogą składać:

a) Dyrektor,

b) Rada Pedagogiczna,

c) wychowawcy klas/oddziałów,

d) Samorząd Uczniowski.

§6.

Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie.

2. Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniach, a mogących naruszyć dobro osobiste ucznia, rodzica lub pracownika szkoły.

3. Rada używa pieczątki:

RADA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Szpitalna 66

4. Wszelką korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący.

5. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rada.