Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach

Informacja o projekcie nr POIS.03.01.00-00-0109/22 pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach”

Projekt jest realizowany w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na obszarze miasta Suwałki.

Zakres projektu obejmuje:

  • zakup mobilnego miasteczka rowerowego wraz z 5-letnią gwarancją, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, do nauki jazdy na rowerze i przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Mobilne miasteczko rowerowe będzie zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66 w Suwałkach.
  • opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 19 przejść dla pieszych na tle czerwonym na drogach mających status dróg publicznych w Suwałkach,
  • opracowanie dokumentacji technicznej i montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza naprzeciw I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
  • montaż sygnalizatorów wibracyjnych na 14 przejściach dla pieszych na drogach mających status dróg publicznych.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 marca 2023 r.

Planowana wartość całkowita projektu: 521 625 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:  500 617,00 zł, w tym dofinansowanie (Fundusz Spójności): 425 524,45 zł (85%)

Okres realizacji projektu: marzec – grudzień 2023 r.