Regulamin lodowiska

Lodowisko jest obiektem Gminy Miasta Suwałki administrowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66.

Na terenie lodowiska działa wypożyczalnia łyżew, pełniąca również rolę punktu informacyjnego oraz depozyt obuwia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z lodowiska w godzinach 9ºº – 14ºº, od poniedziałku do piątku włącznie, przysługuje grupom (grupa dzieci/młodzieży wraz z opiekunem) – uczniom i wychowankom szkół i placówek oświatowych Gminy Miasta Suwałki oraz placówek i świetlic.

Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 50 osób.

Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania z regulaminem i jego przestrzegania.

Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko, na czas jednej tercji.

Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.

Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej ważny bilet wstępu. Zaleca się, aby dzieci posiadały kaski ochronne.

Osobom korzystającym z lodowiska, szczególnie dzieciom, zaleca się jazdę w rękawiczkach i nakryciu głowy.

Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku – lewym. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę  lodowiska.

Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowiska.

Osobom korzystającym i przebywającym na terenie lodowiska zabrania się:

 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 2. palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
 3. siadania na bandach okalających lodowisko,
 4. używania łyżew do jazdy szybkiej – panczenów, kijów hokejowych i krążków (z wyjątkiem uzgodnionych zajęć hokejowych),
 5. urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
 6. jazdy z dziećmi na rękach,
 7. wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska,
 8. rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
 9. wprowadzania zwierząt,
 10. wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska.
 11. Na sygnał oznaczający koniec czasu tercji, podany przez obsługę lodowiska korzystający powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.
 12. Osoby dopuszczające się niszczenia urządzeń lub sprzętu lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zasad wynikających z regulaminu  oraz poleceń służb porządkowych lub obsługi lodowiska.
 14. Służby porządkowe i obsługa lodowiska jest uprawniona do kontroli osób korzystających z lodowiska w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.
 15. Osoby korzystające z lodowiska dobrowolnie poddają się kontroli służb porządkowych lub obsługi lodowiska.
 16. Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa, użytkowania oraz postanowienia niniejszego regulaminu, będą wypraszane z lodowiska, a osoby stale łamiące regulamin nie będą wpuszczane na lodowisko.
 17.  Zespół Szkół nr 3 nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia na terenie lodowiska.
 18. Lodowisko może być zamknięte z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych np. : temperatury otoczenia powyżej +5ºC, dużych opadów śniegu, deszczu lub awarii urządzeń lodowiska.
 19. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie obsługującej lodowisko lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11.
 20. Godziny pracy lodowiska określa grafik wywieszony na obiekcie. Przebywanie na terenie lodowiska poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione i będzie zgłaszane przez ochronę obiektu Policji lub Straży Miejskiej.

Suwałki, 06.12. 2019 r.